گزارش مسیرهای پیموده شده

یکی از کاربردی ترین بخش های سامانه موبایل نما بخش نمایش مسیرهای پیموده شده می باشد. شما می توانید با انتخاب محدوده تاریخ مورد نظر خود تمام مسیرهایی که در آن تاریخ پیموده اید را بر روی نقشه مشاهده نمایید و در صورت نیاز با استفاده از قسمت گزارش مسیرهای پیموده شده، گزارشی از آدرس دقیق محل هایی که تلفن همراه شما در آن محدوده بوده است را مشاهده نمایید .